Werkgevers delen ervaringen

25 Friese werkgevers kwamen bij elkaar in de pilot “meer werkgeversfocus op mensen met een psychische kwetsbaarheid” Een mooie samenwerking tussen AWVN, Faktoo BV en het actieteam van “Fryslan werkt” De insteek was om successen te delen van deze prachtige werkgevers en ook om oplossingen te zoeken voor knellers als het gaat om medewerkers met een psychische kwetsbaarheid. Wij kijken terug op een mooie middag en vooral ook naar het vervolg om werkgevers handreikingen te bieden zodat ze nog meer mensen een kans kunnen geven.

Werkzoekenden met een psychische kwetsbaarheid

Faktoo voert de regiocoördinatie in 2 pilots in Friesland en Drenthe met als doel het ondersteunen van werkgevers die medewerkers kansen geven die een GGZ kwetsbaarheid hebben. Het kan gaan om nieuwe medewerkers of om bestaande medewerkers. We brengen in kaart waar werkgevers tegenaan lopen en hoe ze beter ondersteund kunnen worden.

Bent u werkgever in Friesland of Drenthe, en hebt u interesse om deel te nemen? neem dan contact op via info@faktoo.nl

Voor meer informatie over GGZ kwetsbaarheid? https://www.ggznederland.nl/actueel/theme/arbeidsmarkt

Medewerkers werven en behouden. Werkgevers in de lead!

U voorkomt u dat u achter het net vist?

September 2018 – Faktoo en ‘De werkplaats voor Ambachtelijke zingeving’ starten een uniek project. We willen werkgevers een handvat geven om (meer) regie te nemen op het behouden en werven van gemotiveerde medewerkers. Aan dit project kunnen 30 organisaties uit de provincie Groningen deelnemen.

Met dit project laten we werkgevers ervaren dat het mogelijk is om de Zin in werk concreet en tastbaar te maken. Werkgevers kunnen hier bewust op inzetten bij het creëren van werkpakketten en werkvoorwaarden. Met HRM verantwoordelijken werpen we een frisse blik op huidige HRM vraagstukken en zoeken we naar oplossingen en verbindingen. Welke mogelijkheden ontstaan er als ook zij anders naar werk kijken?

In het project staan de volgende vragen centraal:  

 • Wat maakt dat iemand komt, blijft of gaat?
 • Waar zijn al die werkzoekenden en hoe kan ik ze bereiken?
 • Hoe kan ik goede medewerkers vasthouden?
 • Zijn mijn medewerkers eigenlijk wel gelukkig in hun werk?
 • Ben ik een goede werkgever en kijk ik wel door de juiste ‘bril’ naar werk?
 • Heb ik de risico’s rondom HR goed in beeld?

Wat houdt het project in?

Het project bestaat uit twee onderdelen; voor de werkgevers en voor de medewerkers. De werkgever houden we een spiegel voor door middel van een aantal gerichte vragen. Bent u die aantrekkelijke werkgever die u denkt te zijn? Kunt u het werk anders indelen om vacatures beter in te vullen, groei te bevorderen en in te spelen op risico’s?

Medewerkers nemen deel aan een workshop om, onder begeleiding van ‘De werkplaats voor ambachtelijke zingeving.’ naar hun werk te kijken. Deze workshop is gebaseerd op het gedachtegoed van René Gude, voormalig Denker des Vaderlands. Niet zweverig, maar concreet met de vraag of deze verschillende betekenissen van het woord ‘zin’ werknemers én werkgevers handvatten kunnen bieden om erachter te komen hoe je je werk kunt verZetten, om zin te krijgen in werk. Kijken naar je werk vanuit de bril van de 4 Zten. https://www.trouw.nl/home/zin-zin-zin-en-zin-in-werk~a9d479f5/

Tijdens de startbijeenkomst op 1 november kan iedereen kennismaken met de filosofie van René Gude en de invulling van het project. Het project wordt uiteindelijk afgesloten met een eindbijeenkomst waar de resultaten en inzichten worden gepresenteerd. Waar mogelijk en wenselijk worden werkgevers met gelijke vraagstukken aan elkaar gekoppeld om hierin samen verder op te trekken.

De workshop van een dagdeel

‘Ik maak zin door te werken,” zei René Gude, voormalig Denker des Vaderlands. Maar hoe maak je dat tastbaar?

In de workshops gaan Wim Oolbekkink en Trouw journalist Henk Steenhuis aan de slag met “Zin in werk”. Uw medewerkers leren tastbaar te maken wat de belangrijkste factoren zijn voor Zin in werk.De resultaten geven inzichten die zij kunnen inzetten voor hun eigen ontwikkeling, en geven u inzichten die u kunt gebruiken voor goed werkgeverschap.

Inmiddels is dit project in de eindfase en worden er nog een paar bijeenkomsten georganiseerd voor de deelnemende werkgevers. Medio september zal de afronding zijn.

Er wordt op dit moment veel voor werkzoekenden gedaan. Met dit project willen Faktoo en “De werkplaats voor Ambachtelijke zingeving”werkgevers meer regie geven over het behouden en werven van gemotiveerde medewerkers. .

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak.

===

FNV – Ontwikkelen service voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Pionieren FNVPionieren met organisaties

Aanleiding voor dit project is het Sociaal akkoord (2013) waarin met de overheid en vakbonden is afgesproken om tot 2026 in totaal 125.000 banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. De FNV wil vanuit de inhoud geven aan de baanafspraken en de cao’s die in het kader hiervan zijn afgesproken. Dit project heeft als doel meer kansen te creëren voor mensen uit deze doelgroep.

Tijdens de spreekuren van FNV loopbaanadvies komen er steeds vaker mensen die in de doelgroep vallen en op zoek zijn naar werk. Naar aanleiding van deze ontwikkelingen wil de FNV een actievere rol nemen bij de invulling van afspraakbanen. Met deze pilot onderzoekt de FNV hoe zij haar netwerk en kennis kan inzetten om dit sociaal akkoord te vertalen naar duurzame arbeidsplaatsen.

Aanpak:

 • Richting bepalen en beginnen zodat snel duidelijk wordt wat er wel en niet werkt.
 • Tijdens de werkzaamheden de benodigde instrumenten ontwikkelen.
 • Zorgen voor goede afstemming en betrokkenheid stakeholders
 • Oplossingen zoeken buiten de gebaande paden
 • Werkwijze ontwikkelen die bij de FNV past zodat deze ook na de pilot succesvol kan blijven.

Het resultaat is een duidelijke werkwijze die aansluit bij de werkwijze van FNV loopbaanbegeleiding. Tijdens de pilot zijn samenwerkingen opgezet met relevante partners. Maar bovenal staat er een ondersteuning op basis van gelijkwaardigheid om mensen uit de doelgroep verder te helpen richting werk.

Aanjager/verbinder in de arbeidsmarktregio Groningen (Werk in Zicht)

logo-werk-in-zicht Interim management

Werk in Zicht is de naam voor de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe. Zij bestaat uit 27 gemeenten, UWV en SW-bedrijven. In de arbeidsregio wordt actief samengewerkt tussen deze partijen om meer banen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Nina Beswerda is als aanjager/verbinder aangesteld om deze samenwerking beter de stroomlijnen met als doel meer geschikte arbeidsplaatsen voor de doelgroep te creëren.

Belangrijk hierin is het motiveren en adviseren van werkgevers om medewerkers met een arbeidsbeperking in hun bedrijf op te nemen. Tegelijkertijd ervoor zorgen dat publieke partijen (27 Gemeenten, UWV en 9 SW bedrijven) voldoende samenwerken om hierin te faciliteren.

De aanpak:

 • Zorgen dat alle betrokken partijen goed geïnformeerd zijn over mogelijkheden, instrumenten en procedures
 • Stimuleren dat partijen elkaar (sub)regionaal weten te vinden en elkaar versterken in de dienstverlening naar werkgevers
 • Enthousiasmeren van alle betrokken partijen om de gewenste bijdrage te leveren om z.s.m. een duurzame uitstroom op gang komt van mensen met een arbeidsbeperking

Het resultaat tot 1-4-2016 was zeer succesvol; 1740 mensen met een arbeidsbeperking hebben een werkplek gevonden bij reguliere werkgevers (via een arbeidscontract of detachering) Het doel is 950 eind 2016)

Zie ook: http://werkinzicht.nl/de-wereld-van-nina/

Faktoo in beeld

Beeld zegt meer dan 100 woorden. Van ons krijgt u geen dikke rapporten, maar inzicht en overzicht.

Implementatie Digitaal clientdossier & Online Klantportaal

Project-implementatie management

Promens Care ontwikkelt in eigen beheer het digitaal cliënt dossier. Hierop is het klantportaal aangesloten. Met het klantenportaal krijgt de cliënt toegang tot zijn eigen zorgplan, kan zelf informatie in het dossier vastleggen en krijgt, buiten het dossier om, vanuit de organisatie relevante informatie aangeboden.

FAKTOO begeleidt bij de ontwikkeling van de producten die ontwikkeld worden en een goede implentatie. De producten moeten  aansluiten bij de wensen van de eindgebruikers en het werkproces van Promens Care zodat het eindresultaat ondersteunend is aan de werkzaamheden van de begeleiders op de locaties. Bij deze procesondersteuning wordt intensief samengewerkt tussen de afdeling Informatisering&Automatisering, Organisatie&Advies en een vertegenwoordiging van de eindgebruikers.

Een nieuw product is nooit een doel. Wel het verbeteren van een proces met een product. 
Hiervoor moet het product aansluiten op de (gewenste) werkwijze van de medewerkers.

Faktoo voert haalbaarheidsonderzoek uit voor Orion Software

Orion Software levert sinds 2000 software voor de Gezondheidszorg. Dit jaar is hier een nieuw product voor een nieuwe doelgroep aan toegevoegd ‘Orion IP’. FAKTOO zet voor Orion Software de verkooporganisatie en verkoopstrategie op. De klant staat hierin centraal door steeds opnieuw te kijken naar de toegevoegde waarde voor een organisatie en de manier waarop deze wordt begeleid bij de implementatie.

Met Orion IP kunnen organisaties hun hele proces rondom het vaccineren van medewerkers ten behoeve 
van infectiepreventie ondersteunen. Andere producten die Orion Software levert zijn; reizigerszorg, 
sociale medische advisering, forensische diensten, infectiepreventie en infectieziekte bestrijding. 
Hiermee bedienen zij onder andere meer dan 95% van de GGD's.