Algemene Voorwaarden Faktoo, Trompsingel 35, 9724 DA Groningen

1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en buitencontractuele verbintenissen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Deze voorwaarden gelden ook voor personen die betrokken zijn bij het vervullen van opdrachten.
1.2 Op de opdrachten en alle verbintenissen tussen partijen is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Opdrachtnemer.

2 Aanbiedingen en opdrachten

2.1 Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door diegene aan wie de Opdrachtgever de opdracht verleent (Opdrachtnemer). Opdrachtnemer is de enige contractuele wederpartij van Opdrachtgever. Indien de Opdrachtnemer gebruik maakt van derden, dan wordt de Opdrachtgever geacht hiervoor opdracht te geven. Opdrachtnemer is gemachtigd bij de inschakeling van derden namens Opdrachtnemer een beperking van aansprakelijkheid te aanvaarden. Artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW worden uitgesloten.

2.2 Opdrachtnemer zal zich inspannen om de overeenkomst met Opdrachtnemer met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren. Opdrachtnemer zal aan de opdrachtnemer gevraagd en ongevraagd alle informatie verstrekken, die van belang kan zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst, en staat in voor de juistheid en volledigheid daarvan.

3 Intellectuele eigendommen

3.1 Opdrachtnemer behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte producten en of hierop betrekking hebbende informatie en “know-how”.
3.2 De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer noch geheel noch gedeeltelijk worden gedeeld met derden, anders dan voor het doel, waarvoor ze door Opdrachtnemer verstrekt zijn.
3.3 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

4 Beloningsvoorwaarden

4.1 Tenzij anders is overeengekomen geldt de volgende betalingsregeling: betaling binnen 14 dagen na (deel)factuurdatum.
4.2 Opdrachtgever heeft niet het recht van verrekening of opschorting. Bij een tekortkoming van de Opdrachtgever vervalt het recht van Opdrachtgever om de overeenkomst te ontbinden en is betaling direct opeisbaar door Opdrachtnemer. Alle redelijke buitengerechtelijke kosten van Opdrachtnemer die verband houden met de invordering van zijn vorderingen komen voor rekening van Opdrachtgever. Voor niet‐consumenten worden deze kosten vastgesteld op 15% van het in hoofdsom verschuldigde.
4.3 Indien facturen niet tijdig worden voldaan door Opdrachtgever, mag Opdrachtnemer zich voor risico van Opdrachtgever terugtrekken van de opdracht.
4.4 Opdrachtgever is rente verschuldigd vanaf 30 dagen nadat de factuur is ontvangen. Indien de factuur al is gestuurd voordat de opdrachtnemer de dienst heeft geleverd, dan geldt een termijn van 14 dagen na de ontvangst van de dienst. Als de betaling niet binnen de overeengekomen termijn van 14 dagen heeft plaatsgevonden treedt de wettelijke rente in werking zonder dat een aanmaning/ingebrekestelling vereist is.
4.5 Rente bij zakelijke transacties:
De verschuldigde rente bij zakelijke transacties is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a en 120 lid 2 BW).

5 Onuitvoerbaarheid van de opdracht

5.1 Opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
5.2 Tekortkomingen van toeleveranciers, stakingen en werkonderbrekingen, weersinvloeden, diefstal of andere wijzen van verloren gaan van materialen zijn in ieder geval omstandigheden als in het vorige lid bedoeld.
5.3 Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

6 Aansprakelijkheid

6.1 Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer en door hem ingeschakelde derden is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald op grond van de door de opdrachtnemer afgesloten(beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en),opgeteld bij het bedrag van het eigen risico van de opdrachtnemer. Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade of bedrijfsschade. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt niet in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van opdrachtnemer of zijn leidinggevenden.
6.2 Tijdens de uitvoering van opdrachten kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen te gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
6.3 Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.